top of page
Vyhledat
 • Obrázek autoraODS MS Benešov

Zastupitelstvo skončilo, hned jak začalo

Článek zpracoval Tomáš Novák

Dnešní 32. zasedání Zastupitelstva města Benešov, které mělo být poslední v tomto volebním období, trvalo asi 10 minut.

Na místě je se ptát, čí je to vina a ač bude druhá strana tvrdit pravý opak, je to vina současné koalice.

Takže, proč?

 1. Nesešla se v dostatečném počtu, celkem bylo přítomno 21 zastupitelů (6 zastupitelů chybělo);

 2. Nepřipustila rozšíření programu o velice důležitý bod týkající se dozorčích rad městských obchodních společností (jde o tak důležitý bod, že ho nelze již v dnešní situaci řešit v bodu Různé, jak nyní tvrdí koalice, v něm už řešen byl, pak prostřednictvím interpelace, ale nic nevedlo k výsledku ani po půl roce a dozorčí rady nejsou stále funkční).

Nejdříve si zrekapitulujme, že ke změně programu či jeho schválení je potřeba nadpoloviční většiny všech zastupitelů, nejen těch přítomných.

Početně 14.

Tuto většinu má pouze současná koalice ANO+ČSSD+KSČM+dva nezařazení zastupitelé.

Takto funguje současná koalice od ledna 2016 a takto válcuje opozici, jak se jim to zrovna hodí, shodu napříč politickým spektrem, i v pro Benešov zásadních bodech majících dosah na více volebních období, nehledá!

Dnes však tuto většinu neměla.

Proto, když došlo na schvalování námi navrženého nového bodu programu, který se týkal dozorčích rad městských obchodních společností, což je pro opozici bod naprosto zásadní a níže uvedeme proč, zablokovala jeho přijetí koalice.

Opozice pak nemohla podpořit jednání Zastupitelstva bez tohoto bodu programu a koalice ho nebyla schopna díky neúčasti nemalého množství svých zastupitelů a dokonce radních, schválit!

O co jde v tématu dozorčích rad městských obchodních společností.

Na zasedání Zastupitelstva města Benešov bylo schváleno zřízení dozorčích rad tzv. městských obchodních společností (MOS), což jsou

 • Technické služby Benešov, s.r.o. (TS);

 • Kulturní a informační centrum Benešov, s.r.o. (KIC);

 • Městská sportovní zařízení Benešov, s.r.o. (MěSZ);

 • Městská tepelná zařízení, s.r.o. (MTZ).

Dozorčí rady byly definovány jako tříčlenné, jejich činnost měla být v oblasti kontrolní, zejména s následujícím oprávněním:

 • dohlížet na činnost jednatelů;

 • v případě zjištění nedostatků v činnosti jednatelů žádat zjednání nápravy a navrhovat její způsob;

 • v případě zjištění nedostatků v činnosti jednatelů kdykoliv informovat jediného společníka nebo valnou hromadu;

 • nahlížet do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontrolovat tam obsažené údaje.

Dozorčí rady byly zřízeny v přímé souvislosti s další částí předmětných usnesení Zastupitelstva města (604-29/2018/ZM až 607-29/2018/ZM), a to převodem movitého i nemovitého majetku Města v celkové hodnotě bezmála 434 milionů Kč do jejich základního kapitálu, konkrétně:

 • TS 82 564 028 Kč;

 • KIC 94 204 700 Kč;

 • MěSZ 256 917 000 Kč.

Všechna čtyři předmětná ustanovení v části "ukládá" obsahují: Ing. Petru Hostkovi, MBA, starostovi, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci usnesení.

Tento úkol byl splněn pouze z části, došlo k převodu majetku Města na společnosti, došlo ke změně zřizovacích listin tak, že jsou v nich definovány dozorčí rady, nedošlo ale ke jmenování členů dozorčích rad, nebyly personálně naplněny a neplní tak svou funkci.

Společnosti dostaly do vínku od Města tedy skoro 434 mil. Kč, ale není zajištěna kontrolní činnost!

Zástupci opozice (Volba pro město, Občanská demokratická strana, STAN Spolu pro Benešov) nominovali své zástupce do dozorčích rad, do každé společnosti jeden zástupce, v průběhu dubna.

Na jmenování členů dozorčích rad jsme se v bodu Různé ptali na jednání Zastupitelstva města dne 23.5.2018, následně na jednání dne 20.6.2018 jsme k tomuto tématu podali oficiální interpelaci, stejně jsme nezískali informaci o dalším postupu ve věci zajištění funkčnosti dozorčích rad ani informaci o termínu, kdy dojde ke jmenování členů dozorčích rad, ani informaci o nominantech za koalici.

Do teď nejsou dozorčí rady MOS funkční!

V té samé interpelaci jsme dne 20.6.2018 žádali informace k tomu, jakým způsobem jsou realizována výběrová řízení v předmětných MOS, jak jsou například transparentně a otevřeně vybíráni dodavatelé na investice realizované MOS.

Z odpovědi na tuto interpelaci vyplývá, že u KIC otevřená výběrová řízení neprobíhají a u MěSZ nebyla informace vůbec poskytnuta, protože management MěSZ k tomu nedodal podklady.

Navíc, ze Smlouvy O poskytnutí provozní neinvestiční dotace na rok 2017 poskytované Městem ve prospěch MěSZ, uzavřené dne 20.12.2016, vyplývá, že tato měla být vyúčtována do 31.3.2018. Dodatkem číslo 5 této smlouvy, který byl podepsán 25.6.2018 (téměř 3 měsíce po původním termínu, kdy mělo být vyúčtování předloženo), byl termín pro vyúčtování prodloužen na 30.9.2018!

Takže si to zrekapitulujme:

 • MOS získaly od Města majetek ve výši skoro 434 mil. Kč;

 • do dozorčích rad, které by dohlížely např. i na řádné hospodaření s tímto majetkem, nebyli jmenování jejich členové, starosta Hostek nesplnil úkol uložený mu Zastupitelstvem města;

 • MOS získávají na investičních a provozních dotacích od Města dle rozpočtu na rok 2018 dalších cca 110 mil. Kč;

 • tyto peníze nejsou využívány u KIC prostřednictvím transparentních a otevřených výběrových řízení, u MěSZ vlastník (reprezentovaný Radou města) neví, protože mu management nedodal informace;

 • u MěSZ doposud nebyla vyúčtována provozní dotace za rok 2017?

Proč v této situaci nepřipustila koalice projednávání tohoto bodu na Zastupitelstvu?

Nechce, aby se o tomto dozvěděla veřejnost?

Nejsou schopni či ochotní jmenovat členy dozorčích rad, ale nechtějí připustit ani jednání o této věci?

Pokud by k projednávání došlo, přednesli bychom konstruktivní návrh usnesení s uvedením konkrétních jmen členů dozorčích rad, a to včetně zástupců koalice!

Proto věříme, že rozumný občan si uvědomí, kdo svou nekonstruktivností způsobil, že dnešní zasedání Zastupitelstva skončilo již po 10 minutách.

Stojí to koalici za to, je tak důležité, že dozorčí rady městských obchodních společností ještě nejsou funkční a komu a proč to vyhovuje?

Obratem bylo vedením Města svoláno nové zasedání Zastupitelstva města Benešov, na 4.10. od 20 hodin.

Jeho program je stejný, jako byl navržen pro dnešní jednání.

Věříme, že zástupci koalice sami na jeho začátku navrhnou rozšíření programu o bod týkající se dozorčích rad městských obchodních společností a podpoří tak náš konstruktivní přístup k řešení tohoto problému, který ale svou nečinností způsobili oni!


421 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


AKTUALITY

bottom of page