top of page
Vyhledat
 • Obrázek autoraODS MS Benešov

31. jednání Zastupitelstva města

Aktualizováno: 30. 6. 2018

Článek zpracoval Tomáš Novák


V poslední jarní den roku 2018 (20.6.) se konalo předposlední řádné jednání Zastupitelstva města Benešov v tomto volebním období (to poslední nás čeká nedlouho před podzimními komunálními volbami - dne 26.09.2018).

Zastupitelstva se účastnilo 23 z celkem 27 zastupitelů a tak možná předznamenali výsledek hlasování v jednom z bodů programu.


Snížení počtu zastupitelů na 23

Vedení města přišlo s návrhem na snížení počtu zastupitelů z 27 na 21. Návrh předložený starostou města uvaděl tyto důvody:

 1. v minulosti byla období, kdy Zastupitelstvo mělo jen 21 členů a ne současných 27 - ano, tato období byla, ale v moderní historii Benešova od roku 1990 po dobu 28 let, to je v poměru 20 let 27 či více zastupitelů a jen 8 let 21 zastupitelů, takže tradice 27 zastupitelů je na straně skoro 3/4 předmětného období

 2. porovnání s městy podobné velikosti, s ohledem na počet obyvatel - my jsme si to porovnání opravdu důsledně udělali, pro 40 měst v obdobné velikosti, a výsledek není ve prospěch ani jedné varianty, ovšem více jak 21 zastupitelů má nadpoloviční většina těchto měst

 3. větší konstruktivnost jednání Zastupitelstva - projděte si zápisy z jednání Zastupitelstva města, zjistíte, že vystupují stále stejní lidé a že je jich v zásadě méně než 21, takže to nám nepřijde jako relevantní argument

 4. úspora nákladů za zastupitele (4) - neuvolnění zastupitelé nemusí konzumovat žádné odměny, mohou se jich vzdát, úspora nákladů je možná i bez omezení počtu zastupitelů a naši zastupitelé, uspějeme-li ve volbách, jsou připraveni se odměn za výkon funkce zastupitele vzdát

 5. úspora nákladu za radní (2) - toto vůbec nesouvisí s počtem zastupitelů, počet radních může být o 2 méně i když bude zastupitelů stále 27, ale z pohledu rozhodovacích pravomocí a jejich koncentrace v rukou menšího počtu lidí to rozhodně není správný směr

Nejsou spíše skutečné důvody pro návrh na snížení počtu zastupitelů tyto:

 1. nemají některé politické subjekty problém sehnat na své kandidátky 27 lidí? - my, ODS Benešov, ho nemáme, máme připravených i několik náhradníků!

 2. nemyslí si někdo, že menší počet zastupitelů znamená omezení politické konkurence a silnější subjekty, které dají v menším počtu dohromady koalici? - statistiky ze zmíněných 40 měst ukazují, že to není pravda, kdo to navrhuje, možná spláče na výdělkem!

Nakonec byl hlasy koalice odhlasován pozměňovací návrh, a to na 23 zastupitelů pro příští volební období 2018-2022.

Podzimní volby ukážou, komu a čemu to pomůže, pokud to vůbec někomu či něčemu pomůže.

 

Z pohledu blížících se komunálních voleb je ale důležitější, kdo bude po nich ve vedení Města. Zdali to bude vedení, které bude lépe hospodařit a více konat než slibovat.


Stoupají provozní náklady, klesají investice

V bodech týkajících se závěrečného účtu Města za rok 2017 a třetí rozpočtového opatření pro rozpočet tohoto roku jsme upozornili na pár skutečností, a to nad grafy aktuální pětiletky - někteří z nás to ještě pamatují, jak nám to plánovali kolegové současných koaličníků (KSČM):


1. provozní výdaje za současného vedení rostou raketovým tempem, za období jejich vedení Města o takřka 50%!

2. co se týče investic, tak současné vedení města spíše slibuje, než koná, objem investic za jejich působení je v porovnání dvouletek (2014+2015 x 2016+2017) na méně než 50%, plán na tento rok je ambiciózní, ale je podobně ambiciózní jako byl v minulém roce a skutečnost pak dosáhla sotva 40%, při tomto trendu bude mít současné vedení co dělat, aby za tři roky svého působení roky dokázalo proinvestovat alespoň tolik, kolik minulé vedení za 2 roky;

3. zajímavým příběhem pak jsou v rámci rozpočtu Města provozní a investiční dotace do tzv. městských obchodních společností (Kulturní a informační centrum - KIC, Městská sportovní zařízení - MSZ, Technické služby - TS):

 • dosahují celkem více jak 110 mil. Kč

 • nejvíce z nich jde do KIC

 • z důvodu neustanovených dozorčích rad jde o výdaje, které jsou do značné míry zcela mimo kontrolu


 

Dozorčí rady MOS a jejich fungování v oblasti výběrových řízení

Tématu městských osobních společností a jejich kontroly a fungování v oblasti využívání investic, které do nich jdou z Města, se týkala jedna z našich interpelací uplatněných na jednání Zastupitestva města.

Na jednání Zastupitelstva města Benešov dne 28.3.2018 byly schváleny tyto změny týkající se městských obchodních společností (MOS):

 • navýšení základního kapitálu, vkladem majetku Města;

 • zřízení tříčlenných dozorčích rad, do kterých nominovala své zástupce opozice.

Podle údajů z Obchodního rejstříku k navýšení základního kapitálu, tedy převodu majetku města na tyto MOS již došlo, součet základního kapitálu jmenovaných MOS tak dnes činí bezmála 440 mil. Kč.

Došlo také ke změně stanov, kterými byly zřízeny dozorčí rady, ale dosud nedošlo k jejich personálnímu obsazení (opozice sdělila vedení Města své nominanty 18.4.2018, tedy před více jak dvěma měsíci) a dozorčí rady tedy nefungují a neplní svou kontrolní funkci.

A to mají být těmto společnostem na provoz a investice poskytnuty v roce 2018 z rozpočtu Města finanční prostředky ve výši více jak 110 mil. Kč.

MOS tak “vesele hospodaří” s veřejnými prostředky bez jakékoliv kontroly, jako příklad uveďme cca 4,3 mil. Kč, které vynaloží KIC na “Rekonstrukci zdroje tepla KC Karlov”, viz smlouva vložená do Registru smluv dne 14.6.2018.

V této smlouvě se na jednom místě píše o “zadávacím řízení”, viz: “Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě uskutečněného zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rekonstrukce zdroje tepla KC Karlov, Benešov”; na jiném pak o “výběrovém řízení”, viz: “Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11.5.2018, která byla na základě souvisejícího výběrového řízení rozhodnutím objednatele ze dne 21.5.2018, vybrána jako nejvhodnější”. Na elektronickém profilu zadavatele města Benešov, však takové výběrové řízení není, výběrová řízení si tedy evidentně, po převodu majetku Města na MOS organizují sami předmětné MOS, činí tak však transparentně, veřejně a otevřeně a tedy s péčí řádného hospodáře? O výběrovém řízení KICu na “Rekonstrukce zdroje tepla KC Karlov, Benešov” nelze z veřejných zdrojů získat žádné informace.

Náš zastupitel, předseda Místního sdružení ODS Benešov, pan Ing. Roman Tichovský, proto v rámci interpelace požádal o písemné zodpovězení následujících otázek a doložení relevantních dokladů:

 1. kdy dojde ke jmenování členů dozorčích rad výše uvedených MOS včetně společnosti Městská tepelná zařízení, s.r.o., kam byl dle údajů v Obchodním rejstříku dne 25.4. pouze doplněn druhý jednatel, zastupitel Michal Budlovský (z koaliční KSČM)?

 2. jak jsou organizována výběrová řízení v MOS, dochází k tomu otevřeně, transparentně a veřejně, když jde o společnosti 100% vlastněné Městem a sloužící k zabezpečení veřejně prospěšných činností?

 3. jak přesně bylo zorganizováno výběrové či zadávací řízení u výše uvedené zakázky v rámci KIC, např. kolik bylo osloveno potenciálních dodavatelů, jaké byly nabídkové ceny, na základě čeho došlo k výběru dodavatele MAGUS INTERNATIONAL a.s., který zdá se, podle informací dostupných v Registru smluv, nedisponuje příslušnými referenčními zakázkami pro veřejnou správu.

 

Územní studie k areálu Táborských kasáren

V jednom z bodů předložilo vedení Města jeho Zastupitelstvu k odsouhlasení postup pořízení územní studie k využití areálu Táborských kasáren.

Jde v zásadě, i tak jak byl prezentován možným realizátorem, o správný počin, nicméně jsou tu jistá ale:

 1. toto odsouhlasení nepřísluší Zastupitelstvu města, lze to snad odůvodnit tím, že vedení Města se snaží najít řešení, které bude mít podporu napříč politickým spektrem, už proto, že to bude řešení dlouhodobé, na několik volebních období a několik možných vedení Města;

 2. tato územní studie má nahradit platný regulační plán, který je údajně v procesu rušení, jak zaznělo z úst místostarosty Švadleny (ANO); rádi bychom v této souvislosti upozornili, že tak, jak pořízení územní studie není podle stavebního zákona podmíněno souhlasem Zastupitelstva města, tak jakékoliv změny či rušení regulačního plánu jsou naopak pouze a jenom v pravomoci rozhodnutí Zastupitelstva města;

 3. buďme tedy ale možná rádi, že se pořizuje nejdříve něco, co pak nahradí onen regulační plán, než kdyby byl tento regulační plán zrušen bez náhrady a řešení areálu Táborských kasáren by podléhalo pouze politickým nápadům a rozhodnutím;

 4. mimochodem, zrušení regulačního plánu nemusí být tak jednoduché, když na základě právě něho na okrajových částech toho území již některé stavby byly realizovány.

 

Ulice Mojmíra Chromého

S územím Táborských kasáren tak trochu souvisel i jeden z dalších projednávaných bodů, a to návrh na pojmenování jedné z nově vznikajících ulic v Benešově po prvním polistopadovém starostovi Benešova, Ing. Mojmíru Chromém.

Ing. Mojmír Chromý, starosta Benešova od prvních svobodných voleb v roce 1990 do své smrti v roce 2005, se určitě zapsal do historie našeho města a je tak jedině správné, že hledá možnost, jak mu vzdát úctu a hold i prostřednictvím názvu ulice, náměstí, parku (právě tyto varianty padly v diskuzi v tomto bodě).

Přesto návrh na pojmenování ulice, která začíná v podstatě na Husově náměstí a vede podél současného areálu Táborských kasáren, neprošel.

Neprošel zejména z toho důvodu, že konkrétně tato "ulice" i našim zástupcům nepřišla adekvátní jménu pana Ing. Mojmíra Chromého, starostu za Občanské fórum, respektive Občanskou demokratickou stranu.

Hledejme pro tento účel reprezentativnější lokalitu.

 

Příští jednání Zastupitelstva města nás tedy čeká až v září, ve dnech již patřících mezi podzimní, přejeme Vám proto krásné léto!


Souhrn příloh:

 1. Interpelace k městským obchodním společnostem - stáhnout

267 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


AKTUALITY

bottom of page